Tiến độ công trình St. Moritz 30-10-2020

Hình ảnh sàn tầng 5

 

Hình ảnh mặt đứng tầng 4-5

 

Lưu ý: Tải Biên bản nghiệm thu Sàn tầng 5 tại đây.