Thông tin tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1

Chuyên viên Kinh doanh

200 Tp.HCM
2

Trưởng Bộ Phận Phân Tích Đầu tư

01 Tp.HCM
3

Trưởng Bộ phận khai thác và nghiên cứu thị trường

01 Tp.HCM
4

Legal Director

01 Tp.HCM
5

Kế toán kho

01 Tp.HCM
6

Giám đốc Quản lý Xây dựng

01 Tp.HCM
7

Giám đốc QS

01 Tp.HCM
8

Architect Manager

01 Tp.HCM
9

Chuyên viên C&B

01 Tp.HCM
10

Chuyên viên Content

01 Tp.HCM
11

Chuyên viên kết cấu

01 Tp.HCM
12

Chuyên viên Quản trị tài chính

01 Tp.HCM
13

Chuyên viên QS

01 Tp.HCM