Hành trình trở thành quản trị viên tập sự

Tại Đất Xanh, hành trình trở thành Quản trị viên tập sự là một quá trình phát triển thực tế thông qua việc các bạn xây dựng sự nghiệp tại Tập đoàn Đất Xanh, trải nghiệm qua các phòng ban, thực hiện các công việc khác nhau với những kiến thức và kỹ năng tổng quát đến chuyên môn cũng như kỹ năng lãnh đạo để các bạn có thể trở thành những nhà lãnh đạo tương lai. 

Tổng quan, chương trình được chia thành 3 phần:

 • Chương trình Quản trị viên tập sự cốt lõi – 12 tháng
 • Chương trình Phát triển cá nhân – 18 tháng
 • Chương trình Phát triển lãnh đạo – 24 tháng

Ở mỗi chương trình đều có những nội dung phong phú nhằm phát triển năng lực chuyên môn và lãnh đạo với những cơ hội đào tạo và tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng thích hợp. Tham gia chương trình Quản trị viên tập sự, bạn sẽ có cơ hội: 

 • Nâng cao nhận thức về công ty và các phòng ban
 • Kỹ năng kinh doanh tổng quát
 • Kỹ năng cơ bản và chuyên sâu
 • Sự quyết tâm; tinh thần tự hào và gắn kết với tổ chức
 • Ý thức lãnh đạo: tự phát triển bản thân; phát triển và lãnh đạo người khác

Tại Tập đoàn Đất Xanh Việt Nam, trong khi các bạn quyết định quá trình phát triển sự nghiệp bản thân, chúng tôi cũng tích cực hỗ trợ các bạn thông qua các hoạt động đào tạo đa dạng như các hội thảo huấn luyện chuyên sâu, phân công thực hiện dự án thực tế, luân chuyển qua các phòng ban chuyên môn liên quan, cũng như việc hướng dẫn trao đổi hàng ngày qua công việc. Việc huấn luyện được dựa trên phương thức 70/20/10: 

 • 70%: học tập trong quá trình làm việc
 • 20%: huấn luyện 
 • 10%: đào tạo chính thức

Cách nhanh nhất và tốt nhất để phát triển bản thân là học hỏi, và rút kinh nghiệm từ những công việc được giao, đó cũng là những gì mà một doanh nghiệp đòi hỏi ở nhân viên. 

***Lưu ý: Lộ trình phát triển sự nghiệp sẽ được quyết định bởi hai yếu tố chính là thành tích và cơ hội