Giao dịch cổ đông

  Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 02/11/2020
  05/11/2020
  Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 11/11/2020
  16/11/2020
  Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của nhà đầu tư nước ngoài
  01/12/2020
  Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 18/12/2020
  21/12/2020
  Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 24/12/2020
  28/12/2020
  Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 25/08/2020
  25/08/2020
  Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 24/09/2020
  24/09/2020
  Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 08/10/2020
  13/10/2020
  Thông báo Kết quả Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Đỗ Thị Thái
  02/07/2020
  Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 05/02/2020
  05/02/2020
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 12/11/2019
  13/11/2019
  Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 13/11/2019
  14/11/2019
  Thông báo giao dịch của người nội bộ TV HĐQT kiêm PTGĐ Bùi Ngọc Đức
  20/11/2019
  Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ - TV HĐQT kiêm PTGĐ Ông Bùi Ngọc Đức
  25/11/2019
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Lương Trí Thìn
  24/12/2019
  Thông báo giao dịch của người nội bộ: bà Đỗ Thị Thái
  19/06/2020
  Thông báo giao dịch quyền mua của cổ đông nội bộ Ông Lương Trí Thìn
  28/08/2019
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua của cổ đông nội bộ Ông Lương Trí Thìn
  05/09/2019
  Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông Lương Trí Thìn
  30/09/2019
  Báo cáo không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư NAV
  30/09/2019
  Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ: PTGĐ Ông Bùi Ngọc Đức
  06/06/2019
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - PTGĐ Đỗ Thị Thái
  21/06/2019
  Thông báo giao dich của người nội bộ PTGĐ Bùi Ngọc Đức
  02/05/2019
  Thông báo giao dịch của người nội bộ PTGĐ Bà Đỗ Thị Thái
  29/05/2019
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 28/05/2019
  28/05/2019
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của PTGĐ Trần Công Luận
  12/03/2019
  Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ: PTGĐ Trần Công Luận
  17/04/2019
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 04.07.2018
  05/07/2018
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 02.07.2018
  05/07/2018
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 13.07.2018
  16/07/2018
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 20.07.2018
  23/07/2018
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 28/11/2018
  03/12/2018
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 15.10.2018
  19/10/2018
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn ngày 15.10.2018
  16/10/2018
  Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lương Trí Thìn
  17/09/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Kế toán trưởng Trần Thị Thùy Trang
  20/04/2018
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Kế toán trưởng Trần Thị Thùy Trang
  26/03/2018
  Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED
  28/02/2018
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  28/02/2018
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  23/01/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của PTGĐ Nguyễn Trường Sơn
  29/01/2018
  Thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ Nguyễn Trường Sơn
  08/01/2018
  Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ PTGĐ Trần Công Luận
  27/12/2017
  Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ PTGĐ Trần Công Luận
  28/11/2017
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của TGD Lương Trí Thìn
  25/04/2017
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Quốc Vy Liêm
  15/03/2017
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  15/03/2017
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  07/03/2017
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Quốc Vy Liêm
  21/02/2017
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lương Trí Thìn
  01/03/2017
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lương Trí Thìn
  21/02/2017
  Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Lương Trí Tú
  Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Bùi Ngọc Đức
  13/02/2017
  Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Bùi Ngọc Đức
  17/02/2017
  Báo cáo kết quả giao dịch cp của CDNB Trương Minh Chánh
  21/12/2016
  Thông báo giao dịch cp của CDNB Lương Trí Tú
  19/12/2016
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của Kế toán trưởng Trương Minh Chánh
  06/12/2016
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  21/10/2016
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của TV BKS Trịnh Thị Ngọc Hà
  21/10/2016
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của TV BKS Trịnh Thị Ngọc Hà
  21/10/2016
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của TBKS Trần Thị Thùy Trang
  21/10/2016
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Kế toán trưởng Trương Minh Chánh
  26/10/2016
  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ TV HĐQT Trần Việt Anh 18.10.2016
  18/10/2016
  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ PTGĐ Bùi Ngọc Đức 13.10.2016
  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ CT HĐQT Lương Trí Thìn 17.10.2016
  17/10/2016
  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ TV HĐQT Lương Trí Thảo 17.10.2016
  17/10/2016
  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan Lương Trí Tú 17.10.2016
  17/10/2016
  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ TV HĐQT Nguyễn Khánh Hưng 14.10.2016
  14/10/2016
  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ GĐ KĐT Nguyễn Trường Sơn 13.10.2016
  13/10/2016
  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ KTT Trương Minh Chánh 13.10.2016
  13/10/2016
  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Trưởng BKS Trần Thị Thùy Trang 13.10.2016
  13/10/2016
  Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ TV KĐT Trịnh Thị Ngọc Hà 13.10.2016
  13/10/2016
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ PTGĐ Bùi Ngọc Đức 07.10.2016
  17/10/2016
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của TV BKS Trịnh Thị Ngọc Hà 23.09.2016
  23/09/2016
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  03/08/2016
  Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - VietNam Holding Ltd.,
  29/07/2016
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  19/07/2016
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  01/07/2016
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  07/06/2016
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương
  21/04/2016
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  14/04/2016
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  04/04/2016
  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  30/03/2016
  Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – VietNam Holding Ltd
  24/03/2016
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – CTCP Bảo hiểm Hùng Vương
  28/03/2016
  Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn – CTCP Asia Invest
  15/03/2016
  Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn – CTCP Asia Invest
  15/03/2016
  Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn – Amersham Industries Limited
  11/03/2016
  Báo cáo về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
  10/03/2016
  Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn – CTCP Đầu tư NAV
  05/05/2016
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan CTCP Bảo hiểm Hùng Vương ngày 20/02/2016
  20/20/2016
  Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn Vietnam Holding Ltd. ngày 26/01/2016
  26/01/2016
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan CTCP Bảo hiểm Hùng Vương ngày 18/01/2016
  18/01/2016
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Việt Anh
  02/07/2014
  Báo cáo không còn là cổ đông lớn của Lê Thị Tư
  30/07/2014
  Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn - Lê Thị Tư
  30/06/2014
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lương Trí Thìn
  24/06/2014
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lương Trí Thìn
  17/06/2014
  Thông báo giao dịch cổ phiếu của CDNB Trần Văn Ánh
  26/11/2010
Giao dịch cổ đông