Báo cáo thường niên

Năm 2024

  Báo cáo thường niên năm 2023
  29/03/2024

Năm 2023

  Báo cáo thường niên năm 2022
  20/04/2023

Năm 2021

  Báo cáo thường niên năm 2021
  02/04/2022

Năm 2020

  Báo cáo Thường niên 2020
  08/04/2021

Năm 2019

  Báo cáo thường niên 2019
  02/03/2020
  Báo cáo thường niên 2018
  12/03/2019
  Báo cáo thường niên năm 2017
  02/03/2018
  Báo cáo thường niên 2016
  28/03/2017
  Năm 2015
  30/01/2016
  Năm 2014
  15/03/2015
  Năm 2013
  11/03/2013
  Năm 2012
  21/02/2013
  Năm 2011
  23/02/2012
Báo cáo thường niên