Điều lệ công ty

Năm 2024

  Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị
  19/04/2024
  Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  19/04/2024
  Điều lệ Công ty năm 2024
  19/04/2024

Năm 2022

  Điều lệ Công ty tháng 05 năm 2022
  28/05/2022

Năm 2021

  Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
  09/12/2021
  Điều lệ công ty tháng 10 năm 2021
  08/10/2021
  Điều lệ Công ty tháng 06 năm 2021
  26/06/2021
  Quy chế nội bộ về quản trị công ty tháng 06 năm 2021
  26/06/2021
  Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty tháng 06 năm 2021
  26/06/2021
  Điều lệ Công ty Tháng 08 năm 2020
  06/08/2020
  Quy chế Quản trị nội bộ Tháng 08 năm 2020
  06/08/2020
  Bản điều lệ tháng 10 năm 2019
  14/10/2019
  Điều lệ tháng 03 năm 2019
  26/03/2019
  Điều lệ công ty (bản sửa đổi Tháng 6/2018)
  04/06/2018
  Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
  07/05/2018
  Điều lệ công ty (bản sửa đổi Tháng 9/2018)
  28/09/2018
  Điều lệ Công ty ban hành theo Thông tư 95
  08/03/2018
  Điều lệ công ty (bản sửa đổi 11.2017)
  15/11/2017
  Điều lệ công ty sửa đổi 05.2017
  29/05/2017
  Bản Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 11 năm 2016
  22/11/2016
  Điều lệ chỉnh sửa tháng 03/2016
  Tháng 03/2016
  Bản Điều lệ sửa đổi tháng 10/2015
  Tháng 10/2015
  Bản Điều lệ sửa đổi tháng 7/2015
  Tháng 7/2015
  Điều lệ công ty (bản sửa đổi Tháng 4/2015)
  Tháng 4/2015
  Điều lệ công ty (bản sửa đổi Tháng 3/2015)
  Tháng 3/2015
  Điều lệ công ty (bản sửa đổi T12/2014)
  Tháng 12/2014
  Điều lệ năm 2014
  Năm 2014
  Điều lệ công ty 2013
  Năm 2013
  Điều lệ công ty (bản sửa đổi T5/2013)
  Tháng 5/2013
  Điều lệ công ty 2012
  Năm 2012
  Điều lệ công ty (bản sửa đổi 2012)
  Năm 2012
Điều lệ công ty